Közéleti, szakmai-tudományos és sport ösztöndíj

Kedves Hallgatók!

Elérhetőek a 2016/17 tavaszi félév Közéleti/Szakmai-Tudományos/Sport ösztöndíjak pályázati felhívásai.

 

Közéleti ösztöndíj

 1. Közéleti ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki az ösztöndíj-jogosultság megítélését megelőző hónapban, illetve félévben tevékenységével nagymértékben és aktívan segítette hallgatótársai tanulmányi vagy közösségi munkáját, és ennek keretében pontos és megbízható információkkal látta el társait. A közéleti ösztöndíj pályázat alapján, meghatározott időre, de legfeljebb öt hónapra, havi rendszerességgel, és/vagy félévente folyósított juttatás.
 2. A közéleti ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. Ennek tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását, az annak végzését igazoló mellékleteket, valamint az érintett hallgatói szervezet vezetőjének ajánlását, amennyiben a tevékenységet szervezeti keretek között fejtette ki.
 3. A közéleti ösztöndíj havi– illetve féléves kifizetés esetén egy hónapra lebontott– összege nem lehet magasabb, mint a mindenkori köztársasági ösztöndíj másfélszerese. A megítélt közéleti ösztöndíjat félévente egyszer az ösztöndíjas kiemelkedő egyéni teljesítményének figyelembe vételével az oktatási dékánhelyettes kiegészítheti.

Közéleti_pályázati_lap

Szakmai-Tudományos ösztöndíj

 1. A szakmai-tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató, szakmai vagy tudományos tevékenységet végző hallgató részére – a szakmai vagy tudományos intézet véleményének meghallgatása mellett – pályázat alapján, meghatározott időre, de legfeljebb öt hónapra, havi rendszerességgel folyósított juttatás. Szakmai-tudományos ösztöndíj lehet pl.: az ERASMUS kiegészítő támogatás, tudományos, főként tudományos diákköri (intézményi és országos), szakkollégiumi, publikációs és kutatási teljesítmény.
 2. Szakmai-Tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden hallgatója a képzési és finanszírozási formától, illetve munkarendtől függetlenül.
 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását, az annak végzését igazoló mellékleteket, valamint az érintett szervezet vezetőjének ajánlását, amennyiben a tevékenységet szervezeti keretek között fejtette ki a pályázó.

szakmaitudományos_pályázati-lap

Sport ösztöndíj

 1. A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás (pl. pszichológiai tanácsadás).
 2. Pályázatot a hallgatók rendszeres testmozgását (így egészséges életmódot) biztosító sportszervezetek és élsportoló hallgatók nyújthatnak be.
 3. Élsportolók esetén szükségesek az élsportoló hallgató eredményeit igazoló dokumentumok, tagsági igazolvány másolataira (egy évre visszamenőleg).
 4. A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes.
 5. A hallgató a pályázati lap leadásával és beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti.
 6. Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.

sport_pályázatilap

Leadási határidő:
Elektronikus formában: 2017. május 26. 2400
Nyomtatott formában (aláírva): 2017. május 31. 1200

Sport ösztöndíj leadási határideje:
Elektronikus formában: 2017. június 16 2400
Nyomtatott formában (aláírva): 2017. június 19. 1200